Go 的几种函数参数传递方式

一般传递 Go 语言支持通过顺序传递参数来调用函数,如以下示例函数所示。 // ListApplications Query Application List func ListApplications(limit, offset int) []Application { ret…